1-معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

2-معاونت حقوقی و سجلی

3-معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

شرح وظایف

- صدور دستورات لازم بمنظور تحقیق در قوانین مربوط به ثبت احوال شخصیه.

- فراهم آوردن گستره و بستر مناسب پژوهشی برای کارشناسان بمنظور انتخاب نقطه بهینه انجام عملیات مربوط به ثبت وقایع چهارگانه حیاتی .

- تماس مستمر و پیگیر با آژانسهای بین المللی بمنظور تبادل اطلاعات در مسائل ثبت هویت آحاد جامعه.

- همکاریهای مستمر و پیگیر با شورایعالی ثبت احوال کشور و کمیته های تخصصی مربوطه از طریق ارائه پیشنهادات و اخذ نظرات مقام مافوق .

- اتخاذ تدابیر لازم در ارتقای سطح آگاهیهای تخصصی و احیاناً فرهنگی کارشناسان واحدهای تحت سرپرستی

- صدور دستورات لازم برای تحقیق در استانداردهای کاری نظام های سجلی دنیا.

- دفاع از حقوق قانونی سازمان ثبت احوال کشور در مراجع قانونی داخل و احیاناً خارج از کشور.

- صدور دستورات لازم در زمینه احراز هویت انتخاب شوندگان برابر الزامات قانونی و همکاری نزدیک با مراجع ذیربط در مساله انتخابات در محدوده وظایف قانونی سازمان.

- نظارت در پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به ثبت احوال و تائید و تصریح نهایی آنها.

- نظارت در تعیین رویه های صحیح کاری و اتخاذ تدابیر کافی در حذف رویه های زائد و احیاناً ایجاد رویه های مناسب کاری واحدهای تحت سرپرستی .

- ارائه نظرات مشورتی حقوقی به ریاست سازمان در مسائل مختلف.

- برنامه ریزی بهنگام پژوهشهای فرهنگی در امور نام و نام خانوادگی بمنظور رعایت الگوهای ارزشی جامعه.

- اتخاذ تدابیر نهایی در رفع کلیه اختلافات سجلی اعم از معایت اسناد و چگونگی رفع معایب و امحاء اوراق زائد سجلی .

- فراهم آوردن زمینه های لازم در تدوین برنامه صحیح بمنظور جمع آوری مصوبات , مقررات و قوانین یا مطالب و ریشه های لغات و اسامی مناسب و انتشار کتب مرجع و ماخذ قابل استناد در امور ثبت هویت ملی بطور مستمر و روزانه.

- نظارت بر فعالیت های هیئت های حل اختلاف بمنظور وحدت رویه و تشریفات صحیح روشهای انجام کار هیئت های حل اختلاف.

- صدور دستورات لازم در بازرسی و اعمال نظارتهای دقیق آراء هیئت های حل اختلاف با هدف اطمینان از اعمال صحیح قوانین و مقررات مربوطه .

- اتخاذ تدابیر لازم در رفع اشکالات و معضلات هویتی و صدور دستورات لازم به واحدهای تخصصی مربوطه برای شرکت در جلسات محاکم صالحه بطور عموم.

- ایجاد ارتباط بهنگام با وزارتخانه های ذیربط به ویژه وزارت امور خارجه , سفارتخانه ها و کنسولگریها از طریق مراجع قانونی , امنیتی و سیاسی .

- نظارت در انجام امور سجلی اتباع خارجی مقیم ایران و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور در حدود ضوابط و قوانین کشورها.

- ایجاد تسهیلات در رفع اشکالات سجلی مراجعین و متقاضیان داخل و خارج از کشور.

- تشکیل کنفرانسها , سمینارها و جلسات توجیهی بمنظور بالابردن سطح آگاهیهای واحدهای سازمان با همکاری واحد ذیربط.

- نظارت همه جانبه در اجرای برنامه های مکانیزه در واحدهای تحت سرپرستی بمنظور تسریع و تسهیل امور ارجاعی.

- همکاری با سایر حوزه های معاونت و شرکت در جلسات شورای معاونین و ارائه نظرات و پیشنهادات بمنظور اتخاذ تصمیم در بهبود روند کار سازمان

- فراهم آوردن تمهیدات لازم در زمینه ارتباط با مرکز آموزش , دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بمنظور تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

- اتخاذ تدابیر اجرایی در مکانیزاسیون فعالیت واحدهای تحت سرپرستی طبق امکانات سازمان و نرم افزارهای قابل قبول .

- انجام سایر امور مربوط به سجلی و حقوقی طبق دستور.

شرح وظایف

- بررسی، جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات موجود ثبت احوال کشور.
- طراحی، توسعه، نگهداری و بهره برداری از پایگاه اطلاعات جمعیت بر اساس آخرین مدلهای مورد استفاده در دنیا.
- تعیین رئوس کار و استخراج آمارهای پایگاه اعم از آمارهای موضوعی یا موردی و یا منطقه ای و نظایر آن.
- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانها و آژانس های هویتی دنیا در جهت بالا بردن سطح فنی و حقوقی و اداری سازمان.
- اتخاذ تدابیر لازم در جهت ارتقای سطح استاندارد اطلاعات پایگاه بطوری که اطلاعات استخراج شده در حد استانداردهای مجامع بین المللی باشد.
- فراهم آوردن تمهیدات کافی در جهت فروش اطلاعات پایگاه بمنظور تامین بخشی از هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- انجام بررسیهای لازم در جهت رفع نیازهای سازمان در زمینه سیستم های اطلاعاتی از طریق تهیه طرح جامع برنامه های بلند، میان و کوتاه مدت با رعایت الزامات حقوقی.
- ایجاد هماهنگی های انفورماتیکی در فعالیتهای متمرکز و غیر متمرکز سازمان.
- ظرفیت سازی راهبردی در رابطه با نظام مکانیزه سجلی کشور.
- تشکیل آرشیوهای مناسب اطلاعات هویتی قابل استناد در زمینه های سجلی و کارت شناسایی.
- تعیین حدود مسئولیت واحدهای ذیربط در زمینه صدور کارت شناسایی و نظارت در نحوه انجام کار آنها.
- انجام اقدامات لازم جهت ابلاغ شماره ملی به دستگاهها و مردم و صدور کارت شناسایی برای کلیه افراد جامعه.
- مطالعه و بهره گیری مناسب جهت استفاده از فناوری اطلاعات از طریق تجزیه و تحلیل سیستم های موجود.
- توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان بمنظور افزایش میزان استفاده کارکنان از سیستمهای فوق در سطوح مختلف.
- فراهم آوردن مقدمات لازم در انتقال تجربیات فنی کارخانجات سازنده تجهیزات مکانیزه به داخل سازمان جهت نگهداری و بهره برداری مناسب از تجهیزات موجود مرکز و شهرستانها.
- ارائه راهبردهای مؤثر در رفع مشکلات معضلات مبتلا به سیستمهای مکانیزه جهت پاسخ به مراجعین و سازمانهای متقاضی در حداقل زمان ممکن.
- بهنگام سازی و پالایش سریع اطلاعات پایگاه اطلاعات جمعیت جهت تامین نیازهای کشور.
- ارائه راه حلهای مؤثر حفاظتی برای نرم افزارهای سازمان بمنظور پیشگیری از هر گونه پی آمدهای سوء و اختلال در مغز اطلاعاتی.
- شرکت در جلسات شورای معاونین بمنظور تبادل اطلاعات و ارائه راه حل های مناسب در مشکلات مبتلا به سازمان.
- انجام بازرسیهای به موقع از شهرستانها جهت رفع اشکالات و نقایص سیستم.
- پاسخگویی به استعلامهای مورد درخواست از پایگاه به منظور ارسال اطلاعات.
- همکاری و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود بمنظور «آمایش سرزمین» در کشور.
- اتخاذ رویه های قانونی و مناسب منطبق با اعتبار و حیثیت دولت جمهوری اسلامی در جلب و جذب سرمایه شرکتهای داخلی و خارجی در فعالیتهای سازمان اعم از سجلی و صدور کارت شناسایی.
- انجام سایر امور مربوط طبق نظر مقام مافوق.