شرح وظایف

- انتقال سیاستها و خط مشی های سازمان به واحدهای تحت سرپرستی

- اظهار نظر در تعیین استراتژی و هدف های آتی سازمان و برنامه ریزیهای میان مدت و کوتاه مدت در قالب قوانین و مقررات و سیاستهای دولت جهت طرح در شورای معاونین و نهایتاً اخذ موافقت رئیس سازمان

- صدور دستورات لازم در تعریف استانداردهای کار برای کلیه قسمتهای سازمان اعم از امور حقوقی و سجلی , پشتیبانی , مالی , اداری و خدماتی با هدف ایجاد رویه های سیستماتیک و برنامه ای و ارائه به رئیس سازمان جهت کسب مجوزهای اجرائی

- صدور دستور لازم در کنترل مستمر عملیات بمنظور بررسی نتایج عملکرد و هشدار بهنگام در جهت هدایت صحیح عوامل اجرائی سازمان در مصرف بودجه های جاری و عمرانی و استانی و اجرای صحیح برنامه های مصوب

- مطالعه مستمر و بی وقفه استانداردهای قابل قبول بین المللی با هدف آخرین اطلاع از پیشرفتهای امور سجلی و شناسنامه ای دنیا

- صدور دستورات لازم در زمینه تجزیه و تحلیل روشهای مالی و اداری موجود و تطبیق و تائید آن با استانداردهای مصوب و جلوگیری از هرگونه فعالیت های غیر ضروری

- صدور دستورات لازم در تامین مایحتاج برنامه ای سازمان براساس روشهای تدوینی و مصوب

- صدور دستورات لازم بمنظور کنترل مستمر کار واحدهای اجرائی در مراحل مختلف بمنظور اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

- صدور دستور بموقع و لازم در تهیه و تدوین بودجه سالانه سازمان اعم از جاری و عمرانی و یا استانی و دفاع از بودجه پیشنهادی در مراجع ذیربط و قانونی کشور

- انجام بررسیهای لازم برای مکانیزه نمودن فعالیت های بودجه ای مالی , اداری و خدماتی و فنی سازمان

- ارائه پیشنهادات لازم در جهت تدارک دوره های آموزشی کارکنان بمنظور ارتقای سطح آگاهیهای کیفی آنان اعم از آکادمیک و کاربردی

- ارائه گزارشات و آمارهای تحلیلی عملکرد حیطه تحت سرپرستی د رجلسات شورای معاونین بمنظور بهنگام سازی اطلاعات سایر حوزه ها

- امضای کلیه اوراق , اسناد , مکاتبات اداری , مالی سازمان براساس اختیارات تفویض شده

- اتخاذ تدابیر لازم در تمرکز زدائی و تفویض اختیارات کافی و لازم به عوامل تحت سرپرستی بمنظور تسریع و تسهیل در گردش کار سازمان

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و مالی و استخدامی در سازمان

-انجام اقدامات لازم بمنظور بالا بردن ظرفیت های موجود در قالب برنامه ها و اعتبارات مصوب

- اتخاذ تدابیر لازم در امور رفاهی کارکنان بمنظور بالا بردن روحیه کاری آنان

- صدور مجوزهای لازم در صدور احکام پرسنلی و هزینه نمودن اعتبارات مصوب سازمان و نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات جاری و عمرانی

- صدور دستور تهیه دستور العمل های اجرائی مالی , اداری و برنامه ای برای توجیه واحدهای مختلف سازمان

- اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم درخصوص عزل و نصب و جذب کارکنان سازمان در حدود مسئولیت های محوله

- انجام سایر امور مربوط طبق نظر مقام مافوق و مصالح سازمان و کشور