تعرفه دولتی خدمات هویتی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت و پست طبق قانون بودجه سال 1398

 

 

 

عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1398

مبلغ تعرفه (ریال)

 

ثبت نام کارت هوشمند ملي (اولين بار)

                250,000

 

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)

  500,000

 

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم)

700,000

 

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)

 1,000,000

 

 تعويض کارت هوشمند ملي(ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و ...) باستثناء اشتباه مأمور

300,000

 

فعال سازی امضاء الکترونیک

200,000

 
     

ثبت ولادت در مهلت قانوني بهمراه صدور شناسنامه

                150,000

 

ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (تا 3 ماه) بهمراه صدور شناسنامه

                300,000

 

ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (از 3 ماه و بعد آن) بهمراه صدور شناسنامه

                500,000

 

 تنظيم سند هويتي در اجراي احکام مراجع قضائي و کميسيون تشخيص سن

2,000,000

 

تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه برای مشمولین بند هاي 4 و5 و6 ماده 976 و 979 ق.م وهمچنين فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و بازگشت به تابعيت

1,000,000

 
 
 
     

صدور شناسنامه مجدد

                300,000

 

صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد32 و33 قانون ثبت احوال

1,000,000

 

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول) باستثناء مشمولين تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ،‌جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 70/5/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام

   400,000

 

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم)

700,000

 

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن)

2,000,000

 

تغییر نام با تجویز سازمان يا محاکم قضایی

2,500,000

 

تغییر نام خانوادگی(نوبت اول)

1,000,000

 

تغییر نام و نام خانوادگی براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه

2,500,000

 
 

تغییرنام خانوادگی تبصره ذیل ماده41قانون ثبت احوال( فرزندان زير 18 سال)

                150,000

 

تأييد اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگي

                200,000

 
     

صدورگواهی از قبیل گواهي مشخصات ، وفات ، تأييديه شماره ملي و همچنین پاسخ کتبي به استعلام مشخصات هويتي باستثناء بهزيستي و کميته امداد امام خميني

                100,000

 
 

تأييد گزارش مفقودي شناسنامه ، کارت شناسايي ملي و کارت هوشمند ملي

                100,000

 

استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر شخص

                  10,000

 

استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی

                    2,000

 

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به إزای هر مورد ، برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی

                    8,000

 

تأييد عکس متقاضيان در دفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال

                100,000

 

صدورگواهی تجرد

                500,000

 

صدور گواهی ازدواج و طلاق

                500,000

 

ثبت اقرار نامه زوجیت

                300,000

 

انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن)

                  50,000

 

انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیر آن)

                200,000

 

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از کشور

                700,000

 
 
     

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی

                300,000

 

صدور گواهي ولادت و فوت اتباع خارجي(تعويض و فقدان)

                150,000

 
 

اجراي احکام مراجع قضايي در اسناد هويتي

                700,000

 

درخواست رسیدگی از هيأتهای حل اختلاف اسناد هويتي باستثناء اشتباه مأمور

                300,000

 

در خواست اصلاح سن از کميسيون تشخيص سن

                500,000

 

تنظيم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال

                300,000

 

صدور و تمديد گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست

2,000,000

 

صدور و تمديد پروانه دفاتر پيشخوان و پست

 3,000,000

 

فعالسازي توکن VPN دفاتر پيشخوان و پست (اوليه ، تمديد، تغيير نام)

1,000,000

 

فعالسازي مجدد توکن VPN دفاتر پيشخوان و پست

2,000,000

 

فعالسازي توکن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست (اوليه ، تمديد ، تغيير نام)

1,000,000

 

فعالسازي مجدد توکن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست

2,000,000

 

فعالسازي مجدد هر توکن( VPN ، مدير فني) به دليل خرابي

 1,500,000

 
 

الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی

300,000

 

تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور

  1,000,000

 

ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی

 100,000

 

تحویل مدارک مکشوفه

50,000

 

تشکیل پرونده فاقدین ورقه (ماده 45 قانون ثبت احوال)

1,000,000

 

صدور گواهی یکبار خروج از کشور

200,000

 

ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش

1,000

 

 

تعرفه دفاتر پیشخوان و پست

 
 
 
 تعویض شناسنامه 120.000
 
المثنی شناسنامه
120.000  
تغییر نام خانوادگی
110.000  
هیات حل اختلاف 110.000  
اجرای احکام دادگاه 110.000  
ثبت نام کارت هوشمند ملی 120.000  
تحویل کارت هوشمند ملی 25.000