به استناد ماده واحده قانون بودجه کل کشور، نرخ خدمات هویتی در سال 1395 به شرح ذیل اعلام گردید: