چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان اقدام و به همراه
شناسنامه عکسدار متقاضی 
 یک قطعه عکس با زمینه روشن
جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود.

هزینه صدور اولین کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان برای بار اول یکصدهزار ریال و برای بار دوم به بعد دویست هزار ریال می باشد که ضروری است طی فیش بانکی واریز گردد.