ثبت ولادت باجه 10

ثبت فوت باجه 11

رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف باجه 7

ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه باجه 7

اصلاح سن باجه 7

تغییرنام باجه 7

تغییر نام خانوادگی باجه 7

گواهی تجرد باجه 8

تعویض و المثنی شناسنامه

مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال