نام و نام خانوادگی : اسکندر پاسالار


مدرک تحصیلی :

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی

سوابق مدیریتی :


1. معاون اداره ثبت احوال شهرستان دیر

2. رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دیر

3. مسئول بخش ها و واحدهای ستادی اداره کل ثبت احوال استان بوشهر

4. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان بوشهر

5. مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر