نشست خبری مدیر کل با اصحاب رسانه

نشریه مردم جنوب شماره 35 مورخه 12/6/91

اسرار شماره 2079 مورخه 12/6/91

شناشیر شماره 36 مورخه 7/6/91

امتیاز شماره 931مورخه 8/6/91