اداره كل ثبت احوال استان بوشهر درنظر دارد با رعايت مقررات مربوطه تعداد يك دستگاه خودرو پرايد ويك دستگاه خودروپژو 405 قابل تبديل به پلاك مجدد خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .

متقاضيان مي توانند براي بازديد ودريافت اسناد مربوطه ازتاريخ 25/11/93 الي 29/11/93 همه روزه ازساعت 8 الي 15 به امور اداري اداره كل ثبت احوال به نشاني بوشهر خيابان رئيسعلي دلواري مراجعه نمايند .

برای دریافت شرایط مزایده اینجا را انتخاب کنید

روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان بوشهر