1. همشهریان عزیز سامانه تکمیل ثبت نام در تاریخ 17/12/1395 در قسمت اعلام خرابی کارت دچار اختلال می باشد .
  2.  همشهریان عزیز سامانه تکمیل ثبت نام در تاریخ 4/12/1395 در حالت بروزرسانی می باشد بنابراین از ساعت 8 تا 10 در حالت عدم خدمت می باشد.
  3. همشهریان عزیز سامانه تکمیل ثبت نام در تاریخ 7/10/1395 در حالت بروزرسانی می باشد بنابراین  از ساعت 8 تا 10 در حالتعدم خدمت می باشد.
  4. همشهریان عزیز سامانه تکمیل ثبت نام در تاریخ 3/05/1395 در حالت بروزرسانی می باشد بنابراین از ساعت 8 تا 10 در حالتعدم خدمت می باشد.