نشست مشترک ثبت احوال دشتستان وشبکه بهداشت و درمان این شهرستان صبح امروز با حضور رئیس و معاون شبکه بهداشت و درمان دشتستان، معاون امور اسناد هویتی استان، رئیس ثبت احوال دشتستان و تنگستان ، مسئول نمایندگی بخش های تابعه و مسئولین بیمارستانها و خانه های بهداشت شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان، هدف از این نشست اصلاح و بهبود فرآیند ثبت بهنگام وقایع و دستیابی به صددرصد وقایع حیاتی شهرستان می باشد.

شایان ذکر است در پایان این نشست از ثبت یاران برتر با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.