به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در حاشیه سفر به استان بوشهر از اداره ثبت احوال بوشهر و یکی از دفاتر پیشخوان خدمات هویتی استان بازدید کردند.