دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان بوشهر به ریاست مدیرکل و با حضور اعضا تشکیل شد.

 در آغاز این جلسه سرپرست امور اسناد هویتی و دبیر جلسه با بیان اهمیت ارائه آمار دقیق و تاثیر آن در تصمیمات کلان به تشریح ضرورت ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی پرداخت و گفت: ادارات تابعه باید به طور دقیق و صحیح، وقایع حیاتی را رصد و بهنگام ثبت نمایند و دستگاه‌های متولی نیز بر حسب وظایف ذاتی خودشان باید اطلاعات را در اختیار ادارات ثبت احوال قرار دهند تا بر اساس اطلاعات به دست آمده مسئولین بتوانند برای  کشور برنامه ریزی دقیق و متقنی انجام دهند.

حیدر عمرانی با بیان حاکمیتی بودن وظایف و فرآیند عملیاتی ثبت احوال به تشریح برخی از عوامل و دلایل دیر ثبتی پرداخت و گفت: میانگین ثبت ولادت و وفات در استان بوشهر بترتیب 99.66 و 99.1 درصد است که از میزان کشوری بالاتر است ولی جایگاه استان، در کشور مطلوب نیست.

 وی با اشاره به رشد 1 دهم درصدی ولادت و 6 دهم درصدی وفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: هدف ما باید دستیابی به صددرصد وقایع و ثبت در مهلت قانونی باشد.

 در ادامه معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی با اشاره به اجرای قوانین و آئین نامه هایی که ناظر به همکاری سازمانها ، ارگانها و نهادهای مرتبط می باشد، گفت: باید ازکلیه ظرفیت ها و امکانات در ارائه خدمات و پوشش ثبت وقایع حیاتی و جلوگیری از دیرثبتی و کم ثبتی استفاده نمود.

عبداله انصاری افزود: لازم است سازوکارها و شیوه های اجرایی مناسب تهیه و تدوین شود تا شاهد رویه های اجرایی متناسب و یکسان در ادارات ثبت احوال باشیم.

مدیرکل ثبت احوال استان با تشکر از ارتقاء عملکرد در شاخص ثبت وقایع ولادت و فوت در مهلت قانونی، به رشد این شاخص ها و تداوم پیگیری ها و هماهنگی ها تاکید کرد و افزود: آمارهای حیاتی دقیق و به موقع برای برنامه ریزی های استانی و کلان بسیار مهم است و صحت داده های مربوط می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل های آماری و بهره برداری های مفید برای تصمیم گیری را فراهم کند.

 اسکندر پاسالار در ادامه گفت: آموزش عمومی در خصوص ارتقاء آگاهی های عمومی و آموزش متولیان امر، ضروری است که با پیگیری مستمر و روابط بین بخش محقق می شود.

 وی افزود: اسناد سجلی مهمترین سند هویتی یک فرد در هر جامعه است که نقش اساسی در برنامه ریزی ها و هدف گذاریهای خرد و کلان آن جامعه دارد و به همین دلیل اجرای دقیق و بموقع ثبت وقایع حیاتی می تواند در پردازش اطلاعات و آمار موثر و مفید باشد.

 مدیرکل ثبت احوال استان اظهار داشت: دستگاههای مرتبط تا کنون همکاریهای خوبی در جهت ثبت بهنگام وقایع حیاتی داشته اند که با ارتباط بیشتر می توان این روابط را بیشتر و کارآمدتر کرد.

پاسالار با تأکید برنقش محوری مردم و مسئولان در ثبت به موقع وقایع حیاتی گفت: برای رسیدن به جایگاه مطلوب و ثبت کامل و بهنگام وقایع حیاتی همکاری و همراهی مسئولان ذیربط و مردم ضروری است.

 سپس اعضا پیرامون مطالب ارائه شده به تبادل نظر پرداختند که منجر به اتخاذ تصمیماتی گردید.