در پی حضور مدیرکل ثبت احوال در روستاهای دورافتاده استان، استاندار بوشهر از ایشان تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان بوشهر، در پی همراهی و حضور مدیرکل ثبت احوال در بازدیدهای استانی، استاندار از روستاهای دورافتاده، از ایشان تقدیر و تشکر کردند.