مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اعلام اینکه در 11 ماه امسال تعداد 6 هزار و 103 مورد ازدواج در استان به ثبت رسیده است، گفت: 84 درصد از ازدواج ها در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی به وقوع پیوسته است.

اسکندر پاسالار بیشترین ازدواج ها را در میان مردان و زنان هم سن و سال عنوان کرد و افزود: بیشترین ازدواج مردان مربوط به گروه سنی 25 تا 29 سال و بیشترین ازدواج زنان در گروه سنی 15 تا 19 سال ثبت شده است.

وی اضافه کرد: بیشترین ازدواج در میان مردان و زنان با مدرک تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی رخ داده است.

پاسالار میانگین اختلاف سن زوجین در زمان ازدواج را در کشور 5.4 سال و در استان بوشهر 5.6 سال اعلام کرد و ادامه داد: میانگین سنی ازدواج زوج و زوجه در کشور بترتیب 27.4 و 22.9 است که این میزان در استان بوشهر 27.7 و 23 سال می باشد.

مدیرکل ثبت احوال، وقایع طلاق استان بوشهر را در 11 ماه امسال، هزارو 623 مورد عنوان کرد و اظهار داشت: تنها 1.06 درصد از طلاق های ثبت شده کشور مربوط به استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: بیشترین طلاق های استان، در مناطق شهری اتفاق افتاده است.

پاسالار بیشترین طلاق های ثبت شده را در میان مردان گروه سنی 30 تا 34 سال و زنان گروه سنی 25 تا 29 سال اعلام کرد و افزود: میانگین سنی زوج و زوجه در زمان طلاق در کشور بترتیب 36.9 و 32.1 است این در حالی است که این میزان در استان بوشهر بترتیب 35.6 و 30.8 می باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر بیشترین میزان طلاق ثبت شده را مربوط به مردان و زنان هم سن بیان کرد و خاطرنشان ساخت: متاسفانه بیشترین طلاق ها مربوط به زوجینی است که طول زندگی مشترک آنها کمتر از یکسال بوده است.